Förslag till användarvillkor

Obs! Alla referenser nedan till "webbplatsen" avser Invescos webbplats på www.invesco.eu (och andra tillämpliga mindre webbplatser).

Denna webbplats är avsedd endast för bosatta i Sverige. En del information på webbplatsen är avsedd endast för finansiella rådgivare, inte för privata investerare.

Tredjepartswebbplatser

Den utgör inte reklam för, en rekommendation, ett erbjudande eller en begäran om att köpa eller sälja investeringsinstrument. Det är ditt eget ansvar att känna till och följa alla gällande lagar och förordningar i relevanta jurisdiktioner.
Informationen på den här webbplatsen utfärdas av följande företag:

Invesco Management S.A. (Luxembourg) Swedish Filial, c/o Convendum Jakobsbergsgatan 16, Box 16404 SE-111 43 Stockholm, Sweden

Fondbegränsningar
Fonderna som beskrivs på den här webbplatsen förvaltas av Invesco Management S.A. eller Invesco Global Asset Management Limited och marknadsförs enbart i vissa jurisdiktioner. Det är ditt eget ansvar att känna till gällande lagar och förordningar i det land där du bor. Ytterligare information finns i Key Investor Information Documents för fonden eller andelsklassen, liksom i prospektet och andra nyckeldokument för alla fonder som finns på den här webbplatsen.
Ingenting på webbplatsen utgör ett erbjudande eller en begäran om att sälja andelar i någon av de fonder som hänvisas till, av någon i en jurisdiktion där sådan aktivitet skulle vara olaglig eller där personen som utfärdar erbjudandet eller begäran inte är kvalificerad att göra det eller till någon som det är olagligt att rikta ett sådant erbjudande eller en sådan begäran till.
Specifikt är de beskrivna fonderna inte tillgängliga för distribution, eller investeringar i, till investerare i USA. Andelarna registreras inte enligt den amerikanska Securities Act från 1933, med tillägg ("Securities Act"), och, utom i en transaktion som inte bryter mot Securities Act eller andra gällande amerikanska lagar om värdepapper (inklusive men inte begränsat till gällande lagar i USA:s delstater), får inte direkt eller indirekt erbjudas eller säljas i USA eller något av dess territorier, innehav eller områden under dess jurisdiktion eller till en person bosatt/med säte i USA, inte heller å dennes vägnar. Fonderna som beskrivs är inte, och kommer inte att bli, giltiga för distribution till allmänheten i Kanada, eftersom inga prospekt för fonderna har lämnats in till någon värdepapperskommission eller reglerande myndighet i Kanada eller någon av dess provinser eller territorier. Webbplatsen är inte, och ska inte under några omständigheter betraktas som, reklam eller något annat som gynnar försäljning av andelar till allmänheten i Kanada. Inga personer bosatta i Kanada enligt Income Tax Act (Kanada) får köpa eller acceptera en överföring av andelar i de beskrivna fonderna utom om han eller hon får göra det enligt gällande kanadensisk eller provinsiell lag.
Invesco har inte beaktat om investeringarna du gör hos oss är lämpliga sett till dina personliga omständigheter. Kontakta din ekonomiska rådgivare om du är osäker på vad någon del av informationen här betyder.

Fondrisker
Beakta noga de specifika riskerna innan du fattar några investeringsbeslut genom att läsa de senaste Key Investor Information Documents för relevant fond och andelsklass, de senaste års- eller kvartalsrapporterna och de senaste prospekten på denna webbplats.

Juridisk information/meddelande
Hela innehållet på webbplatsen är upphovsrättsskyddat, med alla rättigheter reserverade.

Du får ladda ned och skriva ut enskilda delar av webbplatsen enbart för personligt bruk och i informationssyfte, under förutsättning att alla meddelanden om upphovsrätt och ägande kvarstår. Webbplatsen får inte återges (helt eller delvis), överföras (elektroniskt eller på annat sätt), modifieras, länkas till eller användas i något offentligt eller kommersiellt syfte utan föregående skriftlig tillåtelse från Invesco.

Du får inte överföra virus, maskar, trojaner eller annat material av destruktiv art till den här webbplatsen och det är ditt ansvar att kontrollera att allt du laddar ned från eller väljer att använda på den här webbplatsen är fritt från sådant material.

Det kan finnas länkar till webbplatser som inte upprätthålls av ett företag inom Invesco Ltd-koncernen (externa länkar). Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser eller de produkter, tjänster eller annat som erbjuds på den.

Webbplatsen har säte i Luxemburg och regleras av lagarna i Luxemburg. Genom att surfa på och använda webbplatsen anses du godta dessa lagar. Ett villkor för användning av webbplatsen är att du i händelse av tvist eller domstolsförfarande omedelbart accepterar Luxemburgs domstolars exklusiva domsrätt och att du avstår från eventuella invändningar mot processer i de domstolarna på grund av forum eller på grund av att processen förs i ett forum som medför olägenhet.

Varje gång du använder webbplatsen är ett villkor för användningen att du följer ovanstående villkor.

Din målgrupp

Vi har utformat den här webbplatsen för att erbjuda information och tjänster som är både relevanta och användbara för dig. Därför ber vi dig ange följande information när du öppnar vissa sidor på webbplatsen.

Vissa sidor på webbplatsen är utformade speciellt för vissa målgrupper. Genom att ange om du är privat investerare, finansiell rådgivare eller institutionell investerare får du se de sidor som är mest relevanta för din målgrupp. Om du råkar välja fel målgrupp kan du ändra ditt val med länkarna överst på varje sida.

Om du anger finansiell rådgivare eller institutionell investerare som målgrupp men inte har registrerat dig för våra webbplatstjänster (”Namn och e-postadress” nedan), ombeds du bekräfta målgruppen efter varje 30-dagarsperiod.

Integritetspolicy

Du godtar att vi inhämtar och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats eller använder våra onlinetjänster. Se [vårt meddelande om integritet online och vår cookie-policy om du vill veta mer.

Vissa sidor på vår webbplats kan ha länkar som kan vara av intresse för dig. Tänk på att vi inte har någon kontroll över innehållet eller integritetshanteringen på externa webbplatser. Du bör granska integritetspolicyn på varje ny webbplats innan du lämnar ut personlig information.

Säkerhet

Upprätthåll säkerheten genom att alltid hålla användarnamn och lösenord skyddade. Avslöja dem inte för någon. Instruktioner som vi får från dig och som valideras med ditt lösenord kommer att behandlas som äkta. Vi rekommenderar starkt att du använder lösenord som skiljer sig från dina lösenord till andra webbplatser, och att du byter lösenord med jämna mellanrum. Vi förbehåller oss rätten att spärra ditt konto om vi upptäcker att integriteten hos våra system kan vara i fara på grund av att du har lämnat ut ditt användarnamn och lösenord. Vi åtar oss inget ersättningsansvar för eventuella ekonomiska förluster till följd av att du har brutit mot dessa villkor och underlåtit att vidta rimliga säkerhetsåtgärder, eller att ditt konto har spärrats på grund av säkerhetsproblem.

Immaterialrättigheter

Alla immaterialrättigheter i alla delar av världen som återfinns i innehållet på denna webbplats och som tillhör Invesco förbehålls härmed, utom där de uttryckligen överlåts.

Detta villkorsdokument uppdaterades den 1 juli 2020. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet i dokumentet. Eventuella ändringar publiceras på denna sida på webbplatsen samma datum som de träder i kraft.